Depth Interviews

ראיונות עומק, טכניקת מחקר איכותנית של ראיונות אישיים אינטנסיביים.
ראיונות עומק נערכים לעתים קרובות עם בעלי עניין רלוונטיים או מומחים חיצוניים כדי להבין נקודות מבט שונות על נושא מסוים.
ראיונות אלה עוזרים לחוקרים ללמוד וליצור תובנות לגבי תפיסותיו של הפרט על ציפיות, חוויות, מוצרים, שירותים, תפעול, ותהליכים, וכן על יחסו של אדם, בעיותיו, צרכיו, רעיונותיו או סביבתו.
|
הפגישה עם המרואיינים מתרחשת בבתים שלהם או במקום העבודה כדי שיהיה הקשר לראיון.
אם רוצים ללמוד איך אנשים מבצעים את הפעילויות שלהם בעבודה למשל, לראיין אותם בבית שלהם יהיה חסר ערך.
בעוד שבהקשר של מקום העבודה, הרבה מאוד חפצים ויזואליים יהיו מוצגים שיכולים לכוון את השיחה, והחוקר יכול לצלם תמונות של החפצים שהמרואיין מדבר עליהם.
|
אין לתקן את המרואיינים על משהו שהם מסבירים, אפילו אם הם לגמרי טועים. במקום, שואלים אותם איך ולמה הם יודעים מה שהם אומרים, זה מגלה הרבה יותר.
האופן שבו המשתתפים מספרים את הסיפור שלהם מספק לחוקרים מקור עשיר לזיהוי איך הם תופסים ומבטאים את הנושא.
תעדוף או שבח אלו מדדים למה שהוא בעל ערך עבור המרואיינים, לכן במקום לכפות מבנה, יש להשתמש במדריך ראיון רופף להבטיח שהחוקר מכסה את הנושאים והחומר שנדרש.
|
ראיונות עומק שונים משיטות אחרות מפני שהם מאפשרים לזמן לחשוף רמה זו של פרטים.
אורך הראיונות בין 45 דקות עד 2-3 שעות במיוחד עם החוקר מבקש ממישהו להראות לו דברים בבית שלו או במקום העבודה.ראיונות עומק נעשים פנים אל פנים, ומאפשרים לחוקרים להתבונן בשפת הגוף וליצור אווירה אינטימית יותר.
|
ראיונות אלה יכולים להיות נתמכים על ידי שיתוף ביצירת אובייקטים גבוליים, מפות מסע, מפות מערכת או תבניות שימושיות אחרות.
הם יכולים לכלול גם משימות כמו מיון כרטיס כדי להבין את צורכי המשתמש או סיפורים המסופקים על ידי כרטיסי מגע מוחשיים כדי לחזות חוויות.

תוצאות: טקסט (תמלילי, הערות שדה, ותובנות), הקלטות שמע, תמונות, קטעי וידאו, חפצים וכד’